Write Me (IDP Championship 2017)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ปรินทร ธนมุธานนท์ ม.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Write Me (IDP Championship 2017) ขอบพระคุณคณครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน ที่ให้ความรู้และฝึกซ้อมค่ะ
Visitors: 175,677