นิทรรศการวิชาการโรงเรียนวัดบางปะกอก

นิทรรศการ. ตามรอยศาสตร์พระราชา เปิดและปิดงานด้วยความราบรื่น และได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีย่ิงจากคณะกรรมการทุกฝ่าย ทั้งพิธีกร ฝ่ายแสงเสียง ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายศิลป์ ฝ่ายบันทึกภาพ และครู บุคลากรทุกๆท่าน ที่สำคัญได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณ การบริหารจัดการที่ราบรื่นของฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดบางปะกอกทุกท่าน
Visitors: 174,480