การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับอนุบาล เนื่องในงาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายชื่อคณะครูและนักเรียน
1.ด.ญ.ภูษณิศา แมนหมาย
2.ด.ญ.หวาน
3.ด.ญ.พิมลรัตน์ พุ่มผล
4.ด.ญ.ณัฏฐธิดา นิลกาญจน์
5.ด.ญ.อารียา อำภาพันธ์
6.ด.ญ.นวรัตน์ ชากัน
7.ด.ญ.คุณัญญา โพธิ์นอก
Visitors: 175,676