การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพชรเกษม 59

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย
กิจกรรมตาม "โครงการ Young PM-Tech เพชรจรัสด้านวิชาการและวิชาชีพ"
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

1. น.ส.ปัทมาภรณ์ บุญดาสา รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 900 บาท
2. ด.ญ.ศศินา ไชยรักษ์ รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
3. น.ส.ขัตติยา จิตแผ้ว รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
4. ด.ญ.จุฑามาศ เวชกามา รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
Visitors: 174,480