การแข่งขันคอมพิวเตอร์ เพชรเกษม 59

การแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์
ประเภท Microsoft office 2010

กิจกรรมตาม "โครงการ Young PM-Tech เพชรจรัสด้านวิชาการและวิชาชีพ"
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

1. นายธนภัทร์ ฉันทากรกิจ รางวัลเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
2. ด.ช.นพรัตน์ แก่นอ่อน รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 300 บาท
3. ด.ญ.รัตติกาล เลิศพันธุ์ รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 300 บาท
4. ด.ช.สุทธิพงษ์ ราชสีห์สุข รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 300 บาท
5. นายปัญญายุธร์ ฤทธิรุณ รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 300 บาท
6. ด.ช.นครินทร์ สาริกบุตร รางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์
ประเภท Adobe Photoshop CS4

กิจกรรมตาม "โครงการ Young PM-Tech เพชรจรัสด้านวิชาการและวิชาชีพ"
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

1. ด.ญ.จิดาภา ทัพวงค์ รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 300 บาท
2. ด.ญ.ชลิดา ดอกจันทร์ รางวัลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
Visitors: 175,676