การรับสมัครเด็ก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดบางปะกอก

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

หลักฐาน

-  สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  (อย่างละ 2  ฉบับ)

-  สำเนาบัตรประชาชน  บิดา มารดา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  (อย่างละ 2  ฉบับ)

-  สำเนาสูติบัตร  2  ฉบับ

-  รูปถ่ายชุดนักเรียน  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 3 รูป  (สำหรับชั้นอนุบาล 1 ใช้ชุดสุภาพ)

-  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)  จำนวน 2  ฉบับ

-  หนังสือรับรองและเอกสารสำคัญอื่นๆ

-  ในกรณีเป็นบุตรบุญธรรม  ต้องมีหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมมาแสดงด้วย

 

** หมายเหตุ **

-  มีการทดสอบการอ่านทุกระดับชั้น
-  กรุณาแต่งกายให้สุภาพ นักเรียนสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม
-  ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและตรวจสอบให้เรียบร้อย ทางโรงเรียนไม่มีบริการถ่ายเอกสาร
-  เอกสารไม่ครบไม่รับสมัครและให้นำนักเรียนมาในวันสมัครด้วย
วันรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1    (เกิดปี พ.ศ. 2556 - 16 พฤษภาคม 2557)
-  รับสมัครวันที่  28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-  ประกาศผลวันที่  10 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.
-  มอบตัววันที่  17 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.
วันรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรสามัญ)  อายุ 7 ขวบ  หรือจบการศึกษาปฐมวัย
-  รับสมัครวันที่  7 - 13 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-  ประกาศผล/มอบตัววันที่  25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรสองภาษา) อายุ 7 ขวบ หรือจบการศึกษาปฐมวัย รับจำนวน 35 คน
-  รับสมัครวันที่  7 - 13 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-  สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ประกาศผล และมอบตัววันที่  17 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น.                                                                         

** หมายเหตุ  ชั้น ป.1 สมัครเรียนทั้ง 2 หลักสูตรได้  ถ้าสอบหลักสูตรสองภาษาไม่ได้ ให้เข้าเรียนหลักสูตรสามัญ **

 


  ชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 2-5 
-  รับสมัครวันที่  7 - 13 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                                              

-  ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว วันที่  1 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 

 


วันรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
-  รับสมัครวันที่  20 - 26 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-  สอบคัดเลือก      วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.  
-  ประกาศผล รายงานตัว      วันที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.

-  มอบตัววันที่  10 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.

Visitors: 161,670