การรับสมัครเด็ก ปีการศึกษา 2562

 

        ประกาศรับสมัครนักเรียน 

              ประจำปีการศึกษา 2562

                โรงเรียนวัดบางปะกอก

  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

 

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และนักเรียน  

   จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และนักเรียน

    จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ

4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว

    จำนวน 3 รูป (อนุบาลใช้ชุดสุภาพ)

5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  อย่างละ 2 ฉบับ

6. หนังสือรับรองและเอกสารสำคัญอื่นๆ

7. ในกรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมมาแสดงด้วย

 

**อย่าลืม**

1. กรุณาแต่งกายให้สุภาพ นักเรียนสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม และเตรียมเครื่องเขียนมาให้พร้อม

2. ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและตรวจสอบให้เรียบร้อย (ทางโรงเรียนไม่มีบริการถ่ายเอกสาร)

    หมายเลขโทรศัพท์  02-4272607

 

 

ระดับชั้นอนุบาล 1

     รับนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ถึง 16 พฤษภาคม 2558

- รับสมัคร       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562  เวลา  08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- ประกาศผล   วันที่ 9 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

- มอบตัว        วันที่ 16 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (หลักสูตรสามัญ)

     รับนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2555 ถึง 16 พฤษภาคม 2556  หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย

- รับสมัคร       วันที่ 7-11 มีนาคม 2562  เวลา  08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- ประกาศผลและมอบตัว   วันที่ 24 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (หลักสูตรสองภาษา ไทย-อังกฤษ)

รับนักเรียน  จำนวน  40 คน โดยนักเรียนทุกคนต้องสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  และสัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วย 

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

     รับนักเรียนอายุ 7 ขวบ หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย

- รับสมัคร       วันที่ 7-11 มีนาคม 2562  เวลา  08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- สอบ/สัมภาษณ์/ประกาศผล/และมอบตัว   วันที่ 16 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

 

 

ระดับชั้นอื่นๆ  (รับเฉพาะหลักสูตรสามัญ)  อนุบาล ป.ป.ป.ป.ป.ม.ม.3

- รับสมัคร       วันที่ 7-11 มีนาคม 2562  เวลา  08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว   วันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

     รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รับจำนวน 80 คน)  (รับโควต้า 20 คน)

- รับสมัคร       วันที่  23-28  มีนาคม 2562  เวลา  08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- สอบคัดเลือก  วันที่ 7 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

- ประกาศผลและรายงานตัว/มอบตัว   วันที่ 9 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น. 

Visitors: 175,676