เดินขบวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก
เดินขบวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่ 7 สิงหาคม 2559
เวลา 8.00-16.00 น.
Visitors: 175,676