โครงการนักผังเมืองจิ๋ว" Little City Planner สำนักผังเมือง

ผอ.เพ็ญศรี คชศิลา มอบโล่รางวัลชมเชย รางวัลวางผังโรงเรียนดีเด่น
แก่ ครูเอกรัช คุ้มผิวดำ และ นักผังเมืองจิ๋ว Best Service 2016 แก่นักเรียนคนเก่ง ใน "โครงการนักผังเมืองจิ๋ว" Little City Planner สำนักผังเมือง ดังนี้
1.เด็กหญิงนันทพร สินอยู่ นักเรียน ป.5/1 ได้รับโล่รางวัลผู้นำรุ่นจิ๋ว 2016 ดีเด่น
2.ด.ช.กฤษกร เผื่อนกระโทก ป.5/2
3.ด.ญ.นริศรา บุณบุบผา ป.5/3
4.ด.ช.นิติภูมิ จ้อยโพล้ง ป.5/4
5.ด.ญ.หทัยรดา พลายทอง ป.5/5
6.ด.ญ.รัชนก จันทร์จ้อย ป.5/6
7.ด.ญ.เอเชีย สมปัญญา ป.5/7
8.ด.ญ.กุสุมาลย์ แป้นสุข ป.6/1
9.ด.ช.พีรณัฐ ชมภูศรี ป.6/2
10.ด.ญ.นภัสวรรณ ชูเฉลิม ป.6/3
11.ด.ญ.พัณณิน สายโสดา ป.6/4
12.ด.ญ.ศิริประภา ยอดยิ่งวรพันธุ์ ป.6/4
13.ด.ญ.มนัสวี ศรีทองคำ ป.6/5
14.ด.ญ.เมธาพร อัครอังศุเพชร ป.6/6
15.ด.ญ.พรทิตา ไชยนา ป.6/7
Visitors: 174,480