รับรางวัลผล O-NET ยอดเยี่ยม

นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้ตรวรราชการสูงกรุงเทพมหานคร มอบเงินรางวัลเป็นกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก 3 คน ที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปะกอก เพื่อมอบให้นักเรียนคนเก่ง ได้แก่
1.ด.ญ.รุจิรดา รุ่งทวีผล
2.ด.ญ.วัชราภรณ์ จริยะประภาภรณ์
3.ด.ญ.ชนัญชิตา เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
Visitors: 175,676