โรงเรียนแกนนำการอ่าน

โรงเรียนวัดบางปะกอก เป็นโรงเรียนแกนนำการอ่าน 

ได้รับรางวัล อันดับ ๓ รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรม

ภาษาไทยดีเด่น ระดับกลุ่มกรุงธนใต้ 

นายอรรถพร  สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมด้าน

การอ่าน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ

คุณภาพการเรียนการสอน

Visitors: 175,676