บทคัดย่อ รองอนุรักษ์ น้อยเล็ก

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

ชื่อเรื่อง                  การใช้อำนาจของผู้บริหารกับบรรยากาศของสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ประเมิน           นายอนุรักษ์   น้อยเล็ก

                                รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก

                                วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

บทคัดย่อ

 

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 2) บรรยากาศของสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารกับบรรยากาศของโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนวัดบางปะกอกวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ให้ข้อมูล จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้มรการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บริหารตามแนวคิดของเฟรนซ์ และราเวน ( French and Raven) กับบรรยากาศองค์กรตามแนวคิดของฟอกซ์ และคณะ ( Fox and others ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ( frequency ) ร้อยละ       ( percentage ) ค่าเฉลี่ย ( mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard deviation) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson’s product moment correlation coefficient )

                        ผลการวิจัยพบว่า

  1. การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณารายด้าน
  2. บรรยากาศของสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  โดยภาพรวมและแยกพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด
  3. การใช้อำนาจของผู้บริหารของโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กับบรรยากาศขององค์กรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .01

 

Visitors: 175,676