บทคัดย่อ นางธนาภรณ์ เก้าสำราญ

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความที่เน้นการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ผู้รายงาน      นางธนาภรณ์   เก้าสำราญ

Visitors: 175,676