บทคัดย่อ นางสาวไพรินทร์ เกิดแย้ม

      

                    ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง เด็กไทยรักษ์วัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

                         ผู้ศึกษา      นางสาวไพรินทร์  เกิดแย้ม  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษา          2557

Visitors: 174,480