บทคัดย่อ นางสายพิณ ล้อมพงศ์

           

                    ชื่อเรื่อง       การบริหารการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย         นางสายพิณ  ล้อมพงศ์

ปีการศึกษา  2557

Visitors: 175,677