Happy Family นางลินดา คีรีวัลย์

1.   หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Easy Reading เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ชุด  ( ชุดละ 6 เล่ม)  ดังนี้

 

1.         Happy Family

2.         My New School

3.         Clever Man

4.         Naughty Dragonfly

5.         Who Am I?

6.         My Hometown

Visitors: 174,481