บทคัดย่อ ครูกิตติภูมิ เดิมชัยภูมิ

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน  

Visitors: 175,676