ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

                                 รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ - ปัจจุบัน

๑. นายเจริญ     อ่ำเสงี่ยม พ.ศ. ๒๔๓๒ - พ.ศ. ๒๔๘๐
๒. นายสงวน     โรจนนิมิตร พ.ศ. ๒๔๘๐ - พ.ศ. ๒๔๘๑  
๓. นายเวียน      ผลอินทร พ.ศ. ๒๔๘๑ - พ.ศ. ๒๔๙๔  
๔. นายสว่าง      กาญจนกุญชร พ.ศ. ๒๔๙๔ - พ.ศ. ๒๔๙๕  
๕. นายสุรินทร์    สวัสดิ์รักษา พ.ศ. ๒๔๙๕ - พ.ศ. ๒๕๐๓  
๖. นายเศวตร     วงษ์พ่วง พ.ศ. ๒๕๐๓ - พ.ศ. ๒๕๐๔  
๗. นายนพ        ภาละดี พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ. ๒๕๐๙  
๘. นายผ่องศรี    บุญเจริญ พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๐๙  
๙. นายวิชิต       ภัทรจินดา พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๔  
๑๐. นายอุทัย       สิงหศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๑๙  
๑๑. นายประเศียร   สำเร็จกิจ พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๒๐  (รักษาการ)  
๑๒. นายสืบ         วรรธนะหทัย พ.ศ. ๒๕๒๐ - พ.ศ. ๒๕๒๖  
๑๓. นางวรรณี       เสียงแจ้ว พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๓๓  
๑๔. นางปรียาพร    ปานพุ่มชื่น พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๔๑  
๑๕. นายวิชิต        นันทวิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๕  
๑๖. นายชวลิต       หมั่นหาผล พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๗. นายทวีป        เหมทานนท์ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๘. นายนิฐิพนธ์     ภู่พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔  
๑๙.
นายถวัลย์       มหิมา
พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๕๘
 
๒๐. นางสาวเพ็ญศรี   คชศิลา พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

 

 

Visitors: 174,480