คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก

มีหน้าที่และบทบาทตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนด และดำเนินการเป็นไปด้วยดีเสมอมาจนเป็นผลสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่ชุมชนและสังคมต้องการ โดยมีวาระการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง  และไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง / ปี

มีรายนามดังนี้

1.  นายสมบูรณ์           สุ่นสวัสดิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ

          2.  นางอรทัย              ศรีวัฒนา         ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ

          3.  นายทวี                หนูประดิษฐ์       ผู้แทนครู                       กรรมการ

          4.  นางสาวนพสรัญ       วรรณศิริกุล      ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

          5.  นายไสว                โชติกะสุภา      ผู้แทนกรุงเทพมหานคร    กรรมการ

          6.  นางพรพิมล            นวสุวิศว         ผู้แทนศิษย์เก่า             กรรมการ

          7.  พระมหาหนู           สํวโร                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ

          8.  นางประภัสสร         ภัยหน่าย        ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

          9.  นางฟองเมฆ           อินทศิริ          ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

          10.นางจรรยา             เล็กวิกรม        ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

          11.นางสาวกุศล           มุสิแก้ว          ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

          12.นายประเศียร          สำเร็จกิจ       ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

          13.นายสุชาติ              กุยรัตน์            ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

          14.นางปาณชา            สุนทรชาติ       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

15.นายถวัลย์              มหิมา               ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

Visitors: 175,676