ครูสายชั้นอนุบาล 2

     
   
   นางวัชรีวรรณ  ไชยแสนทา  
     
     
   
 นางสาวอังสนา  วรเลิศฤทธิชัย  นางรจนา  วิเศษศิริกุล  นางสาวสุกัญญา  ดอกพวง
     
   
 นางอรทัย  ศรีวัฒนา   นางนิภาพร  แสนมา นางสมพิศ  ไชยบัว
     

                                                นางสาวพัทราพรรณ  แสนคำปา

Visitors: 175,676