ครูสายชั้น ม.1

     
   
  นายอำมาตย์  ด้วงแพง  
     
 
 นางสาวนงนุช  บุญตาระวะ  นางเรียมจิตร  ศรีคันธรักษ์  นางสาวนุชนาถ  จอมทอง
     
 นางจันทรัสมิ์  ศรีสุจริต  นายผดุงวัฒน์  สำรวยใจ
 นายอดิศักดิ์  สามหมอ
     
   
 
 นางสาวชาลินี  นาคแย้ม  
     

 

Visitors: 174,480