คำขวัญ / คติพจน์

คำขวัญของโรงเรียนวัดบางปะกอก

รักษ์หน้าที่    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

 

 

คติพจน์ของโรงเรียนวัดบางปะกอก

พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม

Visitors: 175,676