วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบางปะกอก

          "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ          สร้างสรรค์เทคโนโลยี   

            มีคุณธรรม  จริยธรรม                        น้อมนำศาสตร์พระราชา  

            สุขภาพดีถ้วนหน้า                            พัฒนาสู่ความเป็นสากล"

 

พันธกิจ

1.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.  พัฒนาผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ

3.  ส่งเสริมเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

4.  พัฒนาผู้บริหาร ครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

5.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง

6.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และกีฬา

7.  ส่งเสริมสุขภาพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม

8.  ดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

9.  สร้างความสัมพันธ์ชุมชน

 


  • 20131119_154232.jpg
    โรงเรียนวัดบางปะกอก เลขที่ 124 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2472 มีพระครูศาสน์สิกขกิจ เมื่อยังดำรงตำแหน่ง พระอธิการพริ้ง อินทโชโต เ...

  • คำขวัญของโรงเรียนวัดบางปะกอก รักษ์หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม คติพจน์ของโรงเรียนวัดบางปะกอก พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม

  • สีประจำโรงเรียน คือ สีเทา - ชมพู สัญลักษณ์ คือ ตราโรงเรียนมีอักษรย่อ วบก. อยู่ใต้ร่มฉัตร 9 แฉก

  • คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก มีหน้าที่และบทบาทตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนด และดำเนินการเป็นไปด้วยดีเสมอมาจนเ...

  • รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ - ปัจจุบัน ๑. นายเจริญ อ่ำเสงี่ยม พ.ศ. ๒๔๓๒ - พ.ศ. ๒๔๘๐ ๒. นายสงวน โรจนนิมิตร พ.ศ. ๒๔๘๐ - พ.ศ. ๒๔๘๑ ๓. นายเว...
Visitors: 175,676