ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางปะกอก   เลขที่ 124  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อ   วันที่ 1  มิถุนายน  2472 มีพระครูศาสน์สิกขกิจ  เมื่อยังดำรงตำแหน่ง พระอธิการพริ้ง  อินทโชโต  เจ้าอาวาสวัดบางปะกอกได้ยกศาลาการเปรียญและศาลาดินของวัด ให้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนเมื่อทางราชการเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นแล้วจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นทุกปีจนสถานที่เรียนคับแคบท่านพระครู ประศาสน์สิกขกิจ นายล้อม ฟักอุดม นายทิม รอดประเสริฐ และกรรมการศึกษาอื่นๆ ได้รวบรวมเงินจำนวน 6,430 บาท ( หกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน )   มอบให้แก่นายอำเภอราษฎร์บูรณะเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียน และตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า "โรงเรียนวัดบางปะกอก"  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

โรงเรียนนี้จำนวนครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทุกปี โดยเหตุที่โรงเรียนอยู่ในจังหวัดธนบุรีจึงมีศึกษาธิการจังหวัดธนบุรี  และศึกษาธิการอำเภอราษฏร์บูรณะเป็นผู้ดูแลดำเนินการ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ

พ.ศ. 2502  โรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนปรับปรุงทางวิชาการของ จังหวัดธนบุรี

พ.ศ. 2509  จังหวัดธนบุรีได้รับรูปแบบบริหารเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีโรงเรียนนี้จึงโอนไปสังกัดการบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีทั้งครู นักเรียน  และอาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินโดยสังกัดกับกองการศึกษาประชาบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

พ.ศ. 2515  คณะปฏิวัติประกาศใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ 335  โดยรวมหน่วยงานของสุขาภิบาล   เทศบาล   และจังหวัดธนบุรีเป็นหน่วยงานเดียวกันเรียกว่า    "กรุงเทพมหานคร" จัดการปกครองเป็นหมู่บ้านเขตจังหวัดมีหัวหน้าบริหารในเขตเรียกว่า  "หัวหน้าเขต"  ส่วนใน ราชการกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร   สำนักสำนักการศึกษา  สำนักผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ฯลฯ หัวหน้าสำนักต่าง ๆ เรียกว่า "ผู้อำนวยการสำนัก"

ส่วนงานการศึกษาในเขตมีผู้รับผิดชอบ เรียกว่า "ศึกษาเขต"

 

พ.ศ. 2520  สมาคมผู้ปกครอง และครู    สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนประชาบาลวัดบางปะกอก ได้ร่วมกันหาเงินจำนวน  400,000  บาท    สมทบกับงบประมาณกรุงเทพ มหานครสร้างหอประชุม 1 หลัง  คิดเป็นเงิน  500,000  บาท    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารตึก  3  ชั้น 12 ห้องเรียน (อาคาร 8)  คิดเป็นเงิน 1,650,000 บาท

 

วันที่  30 เมษายน  2542 ได้รับการอนุมัติจากสำนักการศึกษาให้เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาส

 

ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวน 2,677 คน  (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิ.ย.  2555)   มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น

146 คน แยกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 1 คน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 คน

ครู 118 คน  คนเลี้ยงเด็ก 13 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน

พนักงานสถานที่  8  คน


  • crop-1384926574636.png
    สภาพทั่วไปของชุมชนโรงเรียน ชุมชนโรงเรียนวัดบางปะกอกเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดบางปะกอก ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอย่างดียิ่ง มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีแหล...

  • วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบางปะกอก "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาสู่ความเป็นสากล"พันธกิจ1. พัฒนากระบวนก...

  • คำขวัญของโรงเรียนวัดบางปะกอก รักษ์หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม คติพจน์ของโรงเรียนวัดบางปะกอก พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม

  • สีประจำโรงเรียน คือ สีเทา - ชมพู สัญลักษณ์ คือ ตราโรงเรียนมีอักษรย่อ วบก. อยู่ใต้ร่มฉัตร 9 แฉก

  • คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก มีหน้าที่และบทบาทตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนด และดำเนินการเป็นไปด้วยดีเสมอมาจนเ...

  • รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ - ปัจจุบัน ๑. นายเจริญ อ่ำเสงี่ยม พ.ศ. ๒๔๓๒ - พ.ศ. ๒๔๘๐ ๒. นายสงวน โรจนนิมิตร พ.ศ. ๒๔๘๐ - พ.ศ. ๒๔๘๑ ๓. นายเว...
Visitors: 175,677