เกี่ยวกับสถานศึกษา


  • 20131119_154232.jpg
    โรงเรียนวัดบางปะกอก เลขที่ 124 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2472 มีพระครูศาสน์สิกขกิจ เมื่อยังดำรงตำแหน่ง พระอธิการพริ้ง อินทโชโต เ...

  • วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบางปะกอก "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาสู่ความเป็นสากล"พันธกิจ1. พัฒนากระบวนก...

  • คำขวัญของโรงเรียนวัดบางปะกอก รักษ์หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม คติพจน์ของโรงเรียนวัดบางปะกอก พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม

  • สีประจำโรงเรียน คือ สีเทา - ชมพู สัญลักษณ์ คือ ตราโรงเรียนมีอักษรย่อ วบก. อยู่ใต้ร่มฉัตร 9 แฉก

  • คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก มีหน้าที่และบทบาทตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนด และดำเนินการเป็นไปด้วยดีเสมอมาจนเ...

  • รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ - ปัจจุบัน ๑. นายเจริญ อ่ำเสงี่ยม พ.ศ. ๒๔๓๒ - พ.ศ. ๒๔๘๐ ๒. นายสงวน โรจนนิมิตร พ.ศ. ๒๔๘๐ - พ.ศ. ๒๔๘๑ ๓. นายเว...
Visitors: 174,480