เกี่ยวกับสถานศึกษา

 โรงเรียนวัดบางปะกอก เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 124 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2-427-2607 E-mail : info@wbpksc.com  Website : http://www.wbpksc.com  ในปีการศึกษา  2555  มีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 2,677 คน (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิ.ย.  2555)   มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น  146  คน  แยกเป็น  ผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน  1  คน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  4  คน  ครู จำนวน  118  คน  คนเลี้ยงเด็ก  13  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1  คน  พนักงานสถานที่  8 คน

 

Visitors: 175,677