หน้าแรก

สภาพทั่วไปของชุมชนโรงเรียน

           ชุมชนโรงเรียนวัดบางปะกอกเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดบางปะกอก ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอย่างดียิ่ง มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และชุมขนให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่ง ลักษณะเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัย ตึกแถวร้านค้า บ้านเช่า และอพาร์ทเม้นท์ ที่ตั้งของโรงเรียนวัดบางปะกอก ทิศเหนือติดต่อกับเขตธนบุรี ทิศใต้ติดต่อกับเขตทุ่งครุ ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาและอำเภอพระประแดง ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจอมทอง การคมนาคมมีถนนผ่านสายหลัก 2 สาย คือ ถนนสุขสวัสดิ์และถนนราษฎร์บูรณะ มีซอยสุขสวัสดิ์ 19เชื่อมโยงถนนหลักทั้งสองสายผ่านหน้าโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรับจ้าง ทำงานโรงงาน อาชีพค้าขาย รับราชการ และทำธุรกิจส่วนตัว ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับดี ส่วนฐานะค่อนข้างขัดสนจะเป็นกลุ่มที่ย้ายภูมิลำเนาจากต่างจังหวัดซึ่งมีเพียงเล็กน้อย คนในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีไทยและศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียน และใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานพิธี ประชุม แข่งกีฬาและออกกำลังกาย ปัจจุบันชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ความสนใจ และให้การสนับสนุน มากขึ้น ปริมาณเด็กที่จะเข้าโรงเรียนจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

 

Download เอกสารต่าง ๆ ได้ที่นี่

Visitors: 86,720